Informacja w sprawach wygranych wyroków Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w sprawach dyscyplinarnych dotyczących zarzucanej krytyki sędziów sportowych

W dniu dzisiejszym Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, po rozpoznaniu czterech skarg na cztery orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 17 października 2023 r., które utrzymywały w mocy wcześniejsze, pierwszo-instancyjne decyzje Komisarza Ligi, w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych za zarzucaną publiczną krytykę sędziów meczu SM/178 Barlinek Industria Kielce vs ORLEN Wisła Płock, który odbył się w dniu 26 maja 2023 r.:

– wydał w dniu dzisiejszym (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim) cztery odrębne wyroki w sprawach o numerach: TA 5A/S/2023, TA 5B/S/2023, TA 5C/S/2023 oraz TA 5D/S/2023 – którymi uchylił wszystkie cztery zaskarżone orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 17 października 2023 r. i umorzył postępowania dyscyplinarne dotyczące ww. odpowiedzialności za zarzucaną uprzednio publiczną krytykę sędziów sportowych, zasądzając od Związku Piłki Ręcznej w Polsce stosowne koszty.

Głównym motywem rozstrzygnięcia było uznanie w całości zasadności naszych zarzutów co do niezgodności z przepisem art. 54 Konstytucji RP postanowienia §26 Regulaminu Dyscyplinarnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, który stanowił zastosowaną przez Komisarza Ligi oraz Komisję Dyscyplinarną Związku Piłki Ręcznej w Polsce podstawę nałożenia kar przez organy dyscyplinarne ZPRP.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu podzielił stanowisko od początku konsekwentnie przez nas prezentowane, zgodnie z którym regulacja zawarta w Regulaminie Dyscyplinarnym ZPRP (wskazana powyżej), przewidując bezwzględny zakaz krytyki sędziów sportowych, nadmiernie ingeruje w chronioną konstytucyjnie i konwencyjnie wolność słowa, w tym wolność wyrażania poglądów i jako taka – jest niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem nie może być podstawą nakładania kar, w tym dyscyplinarnych.

Zgodnie z art. 85 zdanie 2 Statutu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL: „…W sprawach dyscyplinarnych ogłoszenie wyroku następuje publicznie…”

Zwyciężyliśmy!